Episode Auto[1-n] Part No Blogspot


Sử dụng Gdata như thế nào ?

Paste các link có dạng như sau vào :
http://www.youtube.com/playlist?list=PL99314DC79111E253
http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlists/99314DC79111E253
http://gdata.youtube.com/feeds/users/terrabookvn/uploads
http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos?q=ho%C3%A0i%20linh
https://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/-/ho%C3%A0i-linh-ch%C3%AD-t%C3%A0i

Nhấn nút Run và chờ, nếu danh sách có trên 25 tập thì ấn thêm lần nữa để chuyển Page : 2,3,4... và Robot sẽ tự đánh số đến hết.